Досие

Избор на Изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава ,,Двадесет и шеста‘‘ от ЗОП на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, частично изпълнение на Консервационно-реставрационни работи (КРР) и на Строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор) на разкрити археологически структури през 2017г. на надгробна могила „Мал тепе” край с. Маноле, община Марица и функционално преустройство на обект – „Приемна сграда с информационно - посетителски център”, построена до могилата „Мал тепе“ край с. Маноле, община Марица“.

№ 20171113VPKNU90692
2017-11-13