Досие

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” В С.ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

№ 20180111SUOYH60072
2018-01-11ПубликацияДата
Договор №49 от 22.02.2018г.2018-02-23
Протокол2018-01-29