Досие

Процедура за Договаряне без предварително обявление по чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на автомобилен бензин /А95- Н/ и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община ,,Марица"

№ 20180125CCNYR92930
2018-01-25Документи: