Досие

Процедура за Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 (отм.) от Закона за обществените поръчки, във връзка със сключено Рамково споразумение № 247/17.11.2016 год. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждането на пътища и пътна инфраструктура на територията на индустриална зона „Марица“, разположена в община „Марица“, област Пловдив”, Община „Марица“ за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на общинска улица в обхвата на ПИ 78080.94.402 и ПИ 78080.94.404, местност „Баткън“, находящи се в землището на с.Царацово и обслужващи пътища към "Складова база на "СЕНСОР-Д" В ПИ 28.71, 28.73, 28.83 – 29. 92 местност "ТРИ МОГИЛИ" по КВС на с.Царацово, община „Марица“, област Пловдив”

№ 20180220YLRXZ55110
2018-02-20