Досие

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изграждане на целодневна детска градина в УПИ V–502.1023, от кв.30 по плана на с.Калековец, Община Марица”

№ 20180226TEPAT31961
2018-02-26

Документацията ще бъде публикувана след като бъде осъществен предварителния контрол от АОП.
Документи:
ПубликацияДата