Досие

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт и превантивно поддържане на вътрешни улици и общински пътища на територията на община Марица“

№ 20180313YCMUO31920
2018-03-13