Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обект Целодневна детска градина в УПИ I- детска градина /ПИ-501.256/ кв.39, по плана на с. Строево, Община Марица ”

№ 20180320WMVHJ95078
2018-03-20