Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.176 И СЛ. ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘”

№ 20180521VFYRK50666
2018-05-21