Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ „КЛУБ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРНО ПОЛЗВАНЕ“ В УПИ-ХII-КМЕТСТВО, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА С. КРИСЛОВО, ОБЩИНА МАРИЦА

№ 20180726JNIJX58720
2018-07-26