Досие

Пазарни консултации съгласно чл.44 от Закона за обществени поръчки - събиране на оферти за кандидатстване по Процедура BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, с проект за ремонт и подмяна на спортни площадки в община „Марица“

№ 20180726MWHAD53719
2018-07-26