Досие

Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, обслужваща нуждите на община Марица, област Пловдив и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.

№ 20180816VFUBE12040
2018-08-16