Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ: ПЛОВДИВ – ЯСНО ПОЛЕ И ПЛОВДИВ – РАДИНОВО, ЧАСТ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

№ 20180823NGPBF15838
2018-08-23