Досие

Обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП-открита процедура, с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: ,,Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община Марица‘‘, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

№ 20180829SVNIP70223
2018-08-29