Досие

Обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП- открита процедура с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община „Марица“ , финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

№ 20180829TWVKE44687
2018-08-29