Досие

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект:„Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж физклултурен салон в УПИ-I-784,кв.36 по плана на село Труд, Община „Марица“

№ 20181003BYVGJ74199
2018-10-03