Досие

“Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и авторски надзор при изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община "Марица", област Пловдив"

№ 20181008MIKET55007
2018-10-08