Досие

Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020, по три обособени позиции“

№ 20181023SJWIY50720
2018-10-23