Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

№ 20181029PRYFF95817
2018-10-29