Досие

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Извършване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

№ 20181121QHFKR91193
2018-11-21