Досие

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - Събиране на оферти по проект "Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиево" по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.032„МИГ –Община Марица“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

№ 20181121QLPGS32904
2018-11-21