Досие

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - Събиране на оферти по проект "Основен ремонт на електрическа инсталация в сградата на читалище "Васил Левски -1930", с. Бенковски по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.032„МИГ –Община Марица“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

№ 20181122LBLPH58814
2018-11-22