Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за нуждите на община Марица, в това число за организиране на разделното събиране на зелен и/или биоразградим отпадък"

№ 20181127DXLZD80841
2018-11-27