Досие

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - Събиране на оферти за строителен надзор по проект "Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта на с. Труд, община "Марица" - първи етап" по процедура чрез подбор BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

№ 20190122NILDB24153
2019-01-22Документи: