Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПO ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЛЕДНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ: „Обслужващ път по следите на поземлен имот с идентификатор78080.27.73 по плана на с.Царацово", представляващ продължение на общински път №2, изграден с асфалтобетонова настилка от км.0+000 до км.0+380“

№ 20190222QUIAX89366
2019-02-22ПубликацияДата
Договор №100/21.03.2019г.2019-03-22
Протокол № 12019-03-11