Обществ. обсъждания

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017Г., СЪГЛАСНО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2014 – 2020Г.

Дата на публикуване: 22.02.2018

Доклад [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”

Дата на публикуване: 17.11.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА МАРИЦА

Дата на публикуване: 10.10.2017

Проект на Наредба Инструкция към Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 20.09.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община "Марица"

Дата на публикуване: 20.09.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Марица”

Дата на публикуване: 08.09.2017

Проект на Програма [...]

Цялата публикация...