Обществ. обсъждания

Покана за обществено обсъждане на предложението за поемане на общински дълг

Дата на публикуване: 19.04.2018

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ ПОКАНА за обществено обсъждане На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, [...]

Цялата публикация...

Проект за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Дата на публикуване: 05.04.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община "Марица" (2014-2020г.) за 2017 година

Дата на публикуване: 30.03.2018

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ (2014 – 2020г.) за 2017 [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица"

Дата на публикуване: 26.02.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017Г., СЪГЛАСНО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2014 – 2020Г.

Дата на публикуване: 22.02.2018

Доклад [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”

Дата на публикуване: 17.11.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...