Новини

Община „Марица“ приключи успешно мерките за енергийна ефективност на Здравната служба в с. Маноле, реализирани по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица“ – Обект Здравна служба, с. Маноле ”

Проектът е финансиран с подкрепата на Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд и съфинасиран от община „Марица“ по договор №069ИПК/03.04.2018Г. Постигната е основната цел на проекта, а имено: чрез прилагане на планираните енергоспестяващи мерки, да се намали количеството на отделяните в атмосферата емисии парникови газове; да се постигне икономия на електро- и топлоенергия; да се подобри екологичното състояние на община „Марица“.

По проекта са извършени следните дейности: изпълнение на СМР; осъществяване на Строителен надзор; осъществяване на Инвеститорски контрол и осъществяване на Авторски надзор. В резултат на реализацията на проекта са топлоизолирани външните стени на сградата, подменена е дограмата, топлоизолиран е покривът на сградата и изцяло е подменена електрическата инсталация на обекта.

Общата стойност на проекта е: 76 564,01 лв, като от тях 65 079,41лв са безвъзмездните средства, осигурени от Национален доверителен екофонд, което представлява 85% от стойността на инвестицията, а съфинансирането от община „Марица“ е в размер на 11 484,60 лв.