Новини

Община Марица продължава изпълнението на проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“


 

Община "Марица"


 

Община Марица продължава изпълнението на проект за подкрепа на предучилищното възпитание „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът обхваща 417 деца на възраст от 3 до 6 години, от които 165 от ромски или друг етнически произход и 252 от български произход, от следните детски градини – ДГ „Бисер“, с.Труд; ДГ „Пролет“, с.Рогош; ДГ „Буратино“, с.Костиево, ДГ „Мечта“, с.Маноле; ДГ „Лилия“, с.М.Конаре; ДГ „Щастливо детство“, с.Радиново; ДГ „Елица“, с.Бенковски; ДГ „Ален мак“, с.Трилистник; ДГ „Ралица“, с.Войводиново и подготвителната група към НУ „Отец Паисий“, с.Динк в общината. Дейностите са насочени към подпомагане на социалната и личностна реализация на децата, подобряване на условията за осигуряване на равен достъп до преучилищна подготовка, както и адаптацията на децата в образователната и възпитателна среда на детските градини.

Сред акцентните дейности е и допълнителното обучение по български език за децата , за които българският не е майчин език. Проведени са инициативи за работа с родителската общност на ДГ „Бисер“ в с.Труд, ДГ „Пролет“ в с.Рогош, ДГ „Буратино“ в с.Костиево и ПГ към НУ „Отец Паисий“ в с.Динк от експерт психолог. Обхванати са общо 60 родители, с които са проведени разговори във фокус-групите, срещи и консултации за изграждане на родителски умения – така, че да подкрепят и насърчават своите деца да посещават детската градина.

В рамките на проекта са създадени клубове по интереси и творчески ателиета, в които се развиват творческите заложби и умения на децата в различните видове изкуства – театрално, танцово, певческо, приложно изкуство. С детските изделия – рисунки, колажи и апликации са подредени кътове в детските градини. Мажоретният състав „Бисерчета“ от с.Труд станаха неразделна част от провеждането на мероприятия и събития от различен характер на територията на общината.

Проектът е на стойност 317 870,00 лева и е с продължителност до 31.12.2018г.

 

инж.Галя Дойчинова

ръководител проект

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.