Новини

Общински съвет „Марица“ открива процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд Пловдив

Общински съвет „Марица“

На основание чл. 67 от Закона за съдебната власт и Решение № 317 от 13.08.2018 г. на Общински съвет „Марица“

Открива процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд Пловдив, с  мандат 2019 г. - 2023 г.

Всеки кандидат за съдебен заседател за Районен съд Пловдив от квотата на Община „Марица“ е необходимо да отговаря на следните изисквания:

 • Да е дееспособен български граждани на възраст от 21 до 68 години
 • Да е с настоящ адрес в района на действие на Районен съд - Пловдив
 • Да е със завършено средно образование
 • Да не е осъждан
 • Да не страда от психически заболявания
 • Да не е съдебен заседател в друг съд
 • Да не е общински съветник от района на действие на Районен съд - Пловдив
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели
 • Да не работи в съдебната система, МВР или други органи на националната сигурност в района на действие на Районен съд - Пловдив.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по /Образец 1/
 2. Автобиография, подписана от кандидата
 3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено образование
 4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване
 5. Данни за контакт на две лица за препоръки
 6. Мотивационно писмо
 7. Писмено съгласие за участие в процедура на подбор /Образец 2/
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 /Образец 3/
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА /само за родени преди 16 юли 1973 г/.

 

Документи се подават в Центъра за обслужване на клиенти в Община „Марица“ – Пловдив, бул. „Марица“ 57 А – Звено „Общински съвет“.

Краен срок за подаване на документите – 05.10.2018 г.


 Протокол от заседание на временна комисия към Общински съвет "Марица" относно откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Пловдив.

Документи:

1

2

Публикуван на 18.10.2018г.


Протокол от заседание на временната комисия към Общински съвет "Марица" относно изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Рйонен съд Пловдив.

Публикуван на 14.11.2018г.


Доклад по чл.68а от ЗСВ.

Публикуван на 10.12.2018г