Обявления

Обява за инвестиционно намерение „Изграждане на нова ограда и промишлена сграда ” в ПИ 78080.84.2, по плана на с. Царацово, община „Марица”, област Пловдив на „МЕТАЛ ТРЕЙД“ ООД

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-898/18.12.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение за „Изграждане на нова ограда и промишлена сграда с приблизителна площ от около 1000 кв.м.” в ПИ 78080.84.2,  по плана на с. Царацово, община „Марица”, област Пловдив  на „МЕТАЛ ТРЕЙД“ ООД.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 21.12.2017г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.