Обявления

Обява за инвестиционно намерение: „Изграждане на Цех за производство на шоколадови и захарни изделия“, в ПИ 35300.503.913 и № 35300.503.914 по КК на с. Калековец, община Марица на „СОЛЕО БЪЛГАРИЯ” ООД

О  Б  Я  В  А

 

За инвестиционно намерение:

Изграждане на Цех за производство на шоколадови и захарни изделия“, в ПИ 35300.503.913  и № 35300.503.914 по КК на с. Калековец, община Марица

на „СОЛЕО БЪЛГАРИЯ” ООД

 

 

 

         Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-714/23.10.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение за „Изграждане на Цех за производство на шоколадови и захарни изделия“, в ПИ 35300.503.913  и № 35300.503.914 по КК на с. Калековец, община Марица

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 24.10.2017г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.