Обявления

Обява за инвестиционно намерение на Рангел Борисов Борисов

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 94-00-826 от 27.03.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение за „Изграждане на един животновъдна ферма за 200 бр. овце и 60 бр. биволици“ в имоти № 47113.16.3 и 47113.16.4  в землището на с. Манолско Конаре, община „Марица“.

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 31.03.2017г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая 404, в сградата на община „Марица“, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а .

 Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ в посочения срок.