Обявления

Обява за инвестиционно намерение „ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАТИЦИ ЗА ВТЛЪСТЕН ЧЕРЕН ДРОБ” в имот № 17806.501.1716 по плана на с. Граф Игнатиево, община „Марица”, област Пловдив на Тинка Кръстева Кемерова

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 94-00-2370/21.11.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение за „ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАТИЦИ ЗА ВТЛЪСТЕН ЧЕРЕН ДРОБ” в имот № 17806.501.1716 по плана на с. Граф Игнатиево, община „Марица”, област Пловдив

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 22.11.2017г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.