Обявления

Обява за инвестиционно намерение

О  Б  Я  В  А

За инвестиционно намерение:

Допълващо застрояване - парокотелно

в УПИ I 495, 496,  Цех за млекопреработка, кв.25 по плана на с. Маноле, община Марица, област Пловдив

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 32-00-106/08.05.2018г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение „Допълващо застрояване - парокотелно“ в УПИ I 495, 496,  Цех за млекопреработка, кв.25 по плана на с. Маноле, община Марица, област Пловдив

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 10.05.2018г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.