Конкурси

Обява за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Чиста Марица“

Община „Марица“ – област Пловдив, със седалище: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 А, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и 2 от Кодекса на Труда, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по глава VІ от Закона за общинската собственост, Решение № 136, взето с протокол № 5/26.04.2016 г. и заповед № РД-09-1451/09.12.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, обявява конкурс за длъжността:

 

ДИРЕКТОР на Общинско предприятие „Чиста Марица“ със седалище с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5  при следните условия:

 1. Изисквания към кандидатите:

       Образование – висше; с минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; с придобита специалност – инженер или икономист;

       Професионален опит – минимум 4 години;

       Допълнителни квалификационни изисквания - умения за работа с компютър; да притежава организационни, комуникативни и умения за работа в екип;

 1. Кратко описание на длъжността:

                   Директорът ръководи и управлява Предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общинския съвет Марица и заповедите на Кмета на Община Марица или определен от него заместник-кмет; представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения, и пред трети  лица; разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване необходимите документи; предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Марица; организира изготвянето, актуализирането и представянето на Кмета на общината: проект на бюджетната сметка за съответната година, периодични отчети за осъществената стопанска дейност на Предприятието, в разпоредените срокове; прави предложения пред Кмета на Община Марица за провеждане на обществени поръчки, относими към предмета на дейност на Предприятието и съдейства за тяхното организиране; въз основа извършения обем работа, удостоверен документално, разпределя предоставените от общински бюджет средства по съответните дейности; сключва договори за управление на имоти и вещи общинска собственост, предоставени на общинското предприятие;  изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на Предприятието; сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в Предприятието; налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други дейности в  качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

 1. Начин на провеждане на конкурса – Конкурсът ще се проведе в три етапа:
 • допускане по документи;
 • оценка на разработената концепция за развитие на Общинското предприятие „Чиста Марица“ – до 10 страници, формат А4;
 • интервю.
 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, запечатани в плик, надписан с трите имена на кандидата, длъжността за която кандидатства, адрес и имейл/факс за връзка:
 • заявление за участие в конкурса - свободен текст;
 • декларация от кандидата – по образец, която може да се изтегли от тук: Word / PDF.
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
 • свидетелство за съдимост
 • автобиография (по европейски образец)
 • копие от документ за самоличност
 • концепция за развитието на общинското предприятие „Чиста Марица“, поставена в отделен запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, приложена към останалите документи.
 1. Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А в 1-месечен срок  (до 16:30 часа на 13.01.2017 г.) от публикуването на обявата за конкурса.
 2. При подаване на документите за участие на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за длъжността „Директор“.

       До конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите, отговарящи на условията за участие.

       Ще се разглеждат и оценяват концепциите само на допуснатите по документи кандидати. 

       Допуснатите кандидати ще бъдат писмено уведомени на посочения от тях имейл или факс за датата, часа и мястото за провеждане на интервюто.

 1. Класирането на кандидатите ще се извършва чрез:

Оценка на писмената концепция, формирана по следните критерии: 

 • Съответствие на проекта със зададената тема;
 • Степен на реална приложимост на разработения проект;
 • Съответствие на проекта с действащата нормативна база в областта на дейността на предприятието.

Оценка от събеседването с кандидата, формирана по следните критерии:

 • Преценка на мотивацията на кандидата за заемане на длъжността;
 • Познаване на спецификата на дейността;
 • Управленска компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Комуникативна компетентност;
 • Способност за работа в екип.
 1. Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в партерното помещение на административната сграда на Община „Марица” и на сайта на Общината.

 

                                                                      

ДИМИТЪР ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА”