Новини

ОБЯВА ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ “MAРИЦА”

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие „Марица” уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителният регистър на имотите за ползване на земеделската земя през стопанската 2018/2019 година за всички землища в Община „Марица“, на основание чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Предварителният регистър е на разположение за разглеждане в ОСЗ „Марица”, Пловдив, ул „Брезовско шосе” 32.

Промени в предварителния регистър и карта могат да се правят в срок до 15 август 2018 г.

                                                                            

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ “MAРИЦА”