Конкурси

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“

 

Със заповед № РД-09-1116 от 25.10.2017 г. на Кмета на Община „Марица” –  област Пловдив е обявен конкурс за заемане на длъжността – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“.

І. Кратко описание на длъжността: ръководи, организира и координира работата в дирекцията в съответствие с функциите, определени с устройствен правилник и нормативната база; ръководи, организира и координира събирането, систематизирането и изготвянето на информации, обяснителни записки, писма, справки, сведения, вътрешни нормативни актове и други материали; оценява и атестира работата на служителите в дирекцията; проучва, анализира и информира кмета на общината  за изпълнението на възложените задачи, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата и за решаване на възникнали проблеми; ръководи, координира и контролира комплексното административно обслужване и електронния обмен на документи в администрацията; контролира поддържането интерфейса на интернет страницата на Общината във връзка с изискванията на Наредбата за административното обслужване и Закона за електронното управление; отговаря и следи за своевременното публикуване на интернет страницата на Общината на: проекти на нормативни актове, съгласно Закона за нормативните актове, обявления, съобщения и други, свързани с работата на администрацията; ръководи и координира правното обслужване; разработва и актуализира на длъжностните характеристики на служителите от дирекцията; ръководи и координира организационното и техническото обслужване на общинския съвет и общинската администрация; координира предоставянето на граждани и фирми на пълна информация за извършваните от общинска администрация услуги; ръководи проучването на необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии.

Размер на основната заплата, определена за длъжността  - в рамките между 460 лв. и 1000 лв.

ІІ.   Изисквания за заемане на длъжността: 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • образование: висше
 • степен: магистър
 • професионален опит за заемане на длъжността: четири години стаж, или ІІІ-ти младши ранг
 • да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавния служител
 1. Специфични и допълнителни изисквания и компетентности, необходими за изпълняване на длъжността:
  • професионална област: икономически науки, публична администрация.  
  • стратегическа компетентност: визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори.
  • лидерска компетентност: мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели.
  • управленска компетентност: планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
  • работа в екип: управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
  • компетентност за преговори и убеждаване: убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни.
  • ориентация към резултати: постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
  • фокус към клиента: осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.

ІІІ. Конкурсът да се проведе по реда на чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители чрез: решаване на тест и интервю.

ІV.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

а)  заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; (Заявление по чл. 17 ал. 1 от НПКДС  - Word / PDF)

б) декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства; (Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС - Word / PDF)

в) копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг, ако кандидата е бил на държавна служба;

г) копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

V. Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А в 10-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община „Марица“.

VІ.  Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в партерното помещение на административната сграда на Община „Марица” и на сайта на Общината.