Обявления

Решение №09-ДО-1121-00 от 20.09.2017г.

Дата на публикуване: 29.09.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33740131/04.12.2002г. последно продължено с решение №РР - 1606/02.10.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 29.09.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповеди за открито административно производство на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, за принудително изземване на на общински поземлен имот-общинска собственост.

Дата на публикуване: 25.09.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на ДП„НКЖИ“

Дата на публикуване: 14.09.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 53-00-28/11.09.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А

Дата на публикуване: 09.08.2017

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив Общинска служба по земеделие -Марица [...]

Цялата публикация...

Обявление

Дата на публикуване: 08.08.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...