Обявления

Обява за инвестиционно намерение на ДП„НКЖИ“

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 53-00-28/11.09.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение за “Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив-Бургас” от ДП„НКЖИ“.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 13.09.2017г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.

 

Приложение: Информация по Приложение №2 за ИП “Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив-Бургас” от ДП„НКЖИ“.