Оперативна програма „Административен Капацитет” 2007-2013г.

Наименование на проекта: „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-101/13.11.2013г.

Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики"

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Прочетете цялата информация по проекта


 

Наименование на проекта: ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА "МАРИЦА”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-185/26.04.2013г.

Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Прочетете цялата информация по проекта


 

Наименование на проекта: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА“

Договор за безвъзмездна финансова помощ 12-11-55/23.10.2012г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/1.1-04

Приоритетна ос І: „Добро управление”

Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Прочетете цялата информация по проекта


 

Наименование на проекта:МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/10/2.5-01

Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.5. „Транснационално и между регионално сътрудничество”

Партньори:

Община Сайент, провинция Барселона, област Каталуния, Кралство Испания

Община Навас, провинция Барселона, област Каталуния, Кралство Испания

Община Вобарно, провинция Бреша, област Ломбардия, Република Италия

Прочетете цялата информация по проекта


 

Наименование на проекта:ЕФЕКТИВНА, ПРОЗРАЧНА И ПОЧТЕНА ОБЩИНА”

Договор №А08-12-46/29.04.2009г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002-1.2.04

Партньор:

Община Брезово

Прочетете цялата информация по проекта