Оперативна програма за развитие сектор „Рибарство” (ОПРСР)

Наименование на проекта:ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА "МАРИЦА"

Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”

Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”

Прочетете цялата информация по проекта