Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013г.”

Наименование: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА С.ТРУД”

Номер на проекта: № 58-131-186-186

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1. „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма “Околна среда“ 2007-2013 г.”

Прочетете цялата информация по проекта


Наименование: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО”

Номер на проекта: № 58-131-187-187

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1. „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма “Околна среда“ 2007-2013 г.”

Прочетете цялата информация по проекта