Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2007-2013г.

Наименование на проекта: „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

Договор № BG051PO001-4.1.05-0186/09.04.2013г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, по Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”

Партньори:

1.Социална фондация „Инди-Рома 97”, гр.Куклен

2.ЦДГ „Буратино”, с.Костиево

Прочетете цялата информация по проекта


Наименование на проекта: „СПОКОЙСТВИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА ЧРЕЗ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА И ВНИМАНИЕ У ДОМА”

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3“

Прочетете цялата информация по проекта


Наименование на проекта: „ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА”

Номер на проекта по ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0154

Партньори:

1.Сдружение „Център за социални и здравни грижи”

Прочетете цялата информация по проекта


Наименование на проекта „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.11 ”Подкрепа за заетост”

Договор №1111-06-07-0005/24.07.2013г.

Основна цел: Чрез проведеното обучение да се повиши мотивацията за работа на конкретното работно място, да се придобият умения за работа в екип и управление на работното време, както и умения за работа в стрес.

Проектът се реализира на територията на 10 населени места – с.Манолско Конаре, с.Строево, с.Рогош, с.Маноле, с.Крислово, с.Ясно поле, с.Калековец, с.Царацово, с.Граф Игнатиево, с.Скутаре

Продължителност на проекта: 9 месеца

Стойност на проекта: 38 917,79 лв.


 

Наименование на проекта ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.11 ”Подкрепа за заетост”

Договор №1111-06-07-0008/25.04.2014г.

Основна цел: Чрез проведеното обучение да се повиши мотивацията за работа на конкретното работно място, да се придобият умения за работа в екип и управление на работното време, както и умения за работа в стрес. Проектът се реализира с 14 наети лица.

Продължителност на проекта: 6 месеца

Стойност на проекта: 38 290,11 лв.


 

Наименование на проекта „НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ”

Финансираща организация Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Бюджетна линия BG051PO001-1.1.03

Договор №ESF-1103-06-07-D0009/18.09.2012г.

Описание на проекта: Съвместен проект между община „Марица“, Агенция по заетостта и Дирекция бюро по труда „Марица“ с цел осигуряване заетост на 9 лица – оператор парни и водогрейни съоръжения.

Продължителност на проекта: 12 месеца

Стойност на проекта: 34 713,84 лв.


Наименование на проекта „НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ”

Финансираща организация Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Бюджетна линия BG051PO001-1.1.03

Договор №ESF-1103-06-07-D0008/30.03.2012г.

Описание на проекта: Съвместен проект между община „Марица“, Агенция по заетостта и Дирекция бюро по труда „Марица“ с цел осигуряване заетост на 44 лица.

Продължителност на проекта: 12 месеца

Стойност на проекта: 173 501,59 лв.


Наименование на проекта „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ”

Управляващ орган Агенция по заетостта

Бюджетна линия BG051PO001-1.1.06

Договор №ESF-1106-06-07-D0032/08.01.2013г.

Описание на проекта: Съвместен проект между община „Марица“, Агенция по заетостта и Дирекция бюро по труда „Марица“ с цел осигуряване заетост на 6 броя младежи в администрацията на община „Марица“.

Продължителност на проекта: 6 месеца

Стойност на проекта: 23 587,37 лв.


Наименование на проекта: „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

Финансираща организация: Агенция за социално подпомагане ﴾АСП﴿

Бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

Партньори: Община „Марица“ и всички община в България като партньор на Агенция за социално подпомагане

Цел на проекта: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент“ в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент“.

Постигнати резултати:

От стартирането на проекта през 2010г. са сключени общо 83 договора с потребители, а към месец декември 2014г. по проекта има 57 действащи договори за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в 18 населени места на територията на община Марица. В Банката на личните асистенти са регистрирани 91 лица, които след преминато успешно обучение имат право да предоставят социалната услуга „Личен асистент”.

Продължителност: 53 месеца /08.10.2010-28.02.2015/

Бюджет на проекта: 157 643 973,00 лева

Стойност на проекта за община „Марица”: 719 075,57 лева


Наименование на проекта: „СОЦИАЛНА ГРИЖА И ПОМОЩ У ДОМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА”

Номер на проекта: BG051PO001/5.2/D02/0081

Бенефициент: Фондация „Околна среда, здраве, общество, наука - ОЗОН”

Описание на проекта: Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките доставчици на услугите, чрез поддържащо обучение, супер визия, мониторинг, консултации и контрол; Превенция на настаняването в специализирани институции и социално включване в обществения живот; Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за упражняване правото на труд чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент“; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа.

Основни дейности:

Д1. Формиране на екип за организация и управление на проекта;

Д2. Разработване на документи, свързани с реализацията на проекта;

Д3. Подбор на преки доставчици на социалните услуги;

Д4. Подбор на потребители;

Д5. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници;

Д6. Създаване на индивидуални планове за работа с всеки потребител;

Д7. Същинско предоставяне на услугата;

Д8. Супер визия;

Д9. Публичност;

Д10. Изработване и поддържане на Уеб-сайт;

Д11. Наблюдение и оценка на проекта

Продължителност: 12 месеца /29.06.2009-01.11.2010/

Стойност на проекта: 95 485,00 лева

Общо изплатени средства: 89 214,00 лева