Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013г.”

Наименование на проекта:ПЪТУВАЩА СЦЕНА СРЕЩА КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ ОТ ЕВРОПА И МАРИЦА

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-10/2010/039-01

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития"

Прочетете цялата информация по проекта


Наименование на проекта: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ ОТ ОТЛИВЕН ПОТОК С.СТРОЕВО, ОБЩИНА "МАРИЦА", УЧАСТЪК ОТ ХКМ +1220,00 ДО ХКМ +1780,00“

Номер на проекта: BG161PO001/1.4-06/2010/030-03

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Прочетете цялата информация по проекта


Наименование на проекта: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА „МАРИЦА”

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-09/2010/012-01

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Прочетете цялата информация по проекта


Наименование на проекта:МАРИЦА И САЙЕНТ ЗАЕДНО В ЕВРОПА

Номер на проекта: BG161PO001/4.2-01/2008/012

Цел на проекта: Да се подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез между регионално сътрудничество в рамките на европейската територия – България-Испания.

Прочетете цялата информация по проекта