Новини

ОРГАНИЗИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА, УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“ В СЕЛО МАНОЛЕ


 

Община "Марица"


 

 

В края на месец октомври 2017г. 50 деца на възраст от 4 до 6 години, участници в арт клубовете от ДГ „Бисер“, с.Труд и ДГ „Буратино“,с. Костиево и техните ръководители, сформирани по проект на община „Марица“ – BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка-творим красота“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, посетиха Културно-информационен център „Малтепе“, изграден в с.Маноле.

Там те обогатиха представите си за материала - глина и бяха запознати с различните техники за работа с глината (чрез моделиране, изтегляне на платки на ролер, работа на грънчарско колело, отливане и др.).

Под ръководството на художник-приложник Росица Лилова от центъра децата от село Труд изработиха с голям интерес върху пластична глинена подложка отпечатък на есенно листо, а децата от село Костиево изработиха основни елементи от тялото на животното - костенурка. Обстановката, магията на глината и възможността да изработят своя предмет ги зареди с много емоции. Всяко дете отнесе у дома си своя керамичен съд.

С проведените занимания в професионална обстановка, в КИЦ „Малтепе“, на база приятелски взаимоотношения в процеса на творческа дейност се подпомогна интеграцията на децата от ромски произход. Насърчи се развитието на личния им потенциал, интелекта им и разширяване на познавателните итереси в реализирането на действителни обекти и излагането им като експонати в изложба. С провокиране въображението на най–малките посетители на центъра им се даде възможности да моделират и рисуват модели както от заобикалящата ни среда, така и от тяхната фантазия.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.