Обявления

О Б Я В А За инвестиционно намерение: „Автоцентър за товарни автомобили, ТИР паркинг, КПП, навес за отпадъци, подземен резервоар за ПП нужди и тотем“

О  Б  Я  В  А

 

За инвестиционно намерение:

Автоцентър за товарни автомобили, ТИР паркинг, КПП, навес за отпадъци, подземен резервоар за ПП нужди и тотем

в поземлен имот №№ 03839.38.498 от КВС на Бенковски, община Марица, област Пловдив с Възложител: „ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр.София

 

         Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 32-00-67/21.03.2018г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение „Автоцентър за товарни автомобили, ТИР паркинг, КПП, навес за отпадъци, подземен резервоар за ПП нужди и тотем“ в поземлен имот №№ 03839.38.498 от КВС на Бенковски, община Марица, област Пловдив.

Възложител: „ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр.София

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 27.03.2018г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.