Обявления

О Б Я В А За инвестиционно намерение: „Изграждане на цех за производство на дървени елементи, цех за рязане на дунапрен и цех за производство на пружини с котелно “

О  Б  Я  В  А

 

За инвестиционно намерение:

Изграждане на цех за производство на дървени елементи, цех за рязане на дунапрен и цех за производство на пружини с котелно

в УПИ 78080.104.25, с. Царацово, община Марица, област Пловдив

 

         Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 32-00-87/05.04.2018г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение „Изграждане на цех за производство на дървени елементи, цех за рязане на дунапрен и цех за производство на пружини с котелно “ в УПИ 78080.104.25, с. Царацово, община Марица, област Пловдив

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 10.04.2018г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.