Обявления

О Б Я В А За инвестиционно намерение: „Събиране и съхранение на ОЧЦМ на площадка, на която към момента се извършва разкомплектоване на ИУМПС и търговия с авточасти втора употреба “

 

О  Б  Я  В  А

 

За инвестиционно намерение:

Събиране и съхранение на ОЧЦМ на площадка, на която към момента се извършва разкомплектоване на ИУМПС и търговия с авточасти втора употреба

в ПИ 73242.44.51 и № 73242.44.52, с. Труд, община Марица

 

         Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 32-00-89/13.04.2018г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение Събиране и съхранение на ОЧЦМ на площадка, на която към момента се извършва разкомплектоване на ИУМПС и търговия с авточасти втора употреба “ в ПИ 73242.44.51 и № 73242.44.52, с. Труд, община Марица

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 16.04.2018г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.