Обявления

ОБЯВА за инвестиционно намерение: „СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ПРОЕКТЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“,

О  Б  Я  В  А

 

За инвестиционно намерение:

СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ПРОЕКТЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“,

в поземлени имоти №№ 17806.29.43, 17806.29.44, 17806.29.45, 17806.29.47, 17806.29.48, 17806.29.50, 17806.29.51, 17806.29.52, 17806.29.118, 17806.29.119, 17806.29.120, 17806.29.121, 17806.29.130, 17806.29.131, 17806.29.132, 17806.29.133, в землището на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

Възложител: „АГРОКОМ ПС“ ЕООД, гр.София

 

         Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 32-00-48/20.02.2018г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ПРОЕКТЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“,

в поземлени имоти №№ 17806.29.43, 17806.29.44, 17806.29.45, 17806.29.47, 17806.29.48, 17806.29.50, 17806.29.51, 17806.29.52, 17806.29.118, 17806.29.119, 17806.29.120, 17806.29.121, 17806.29.130, 17806.29.131, 17806.29.132, 17806.29.133, в землището на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

Възложител: „АГРОКОМ ПС“ ЕООД, гр.София

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 22.02.2018г. в община „Марица“, стая 404, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.