Обявления

О Б Я В А На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община „Марица“

 

 

О  Б  Я  В  Я В А

 

открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпила в община „Марица“  с вх. № 32-00-122/01.06.2018г. за обект:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ДЕНАЙЛИ „ЛИНИЯ ЗА КАТАФОРЕЗА“ в ПИ 03839.36.45,  с.Бенковски, община Марица, област Пловдив

 

ВЪЗЛОЖИНЕЛ: „ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ“ ЕООД със седалище

гр. Пловдив, район „Източен“, бул. „Санкт Петербург“ №75

 

 Документацията е на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 05.06.2018г. – 19.06.2018 г. включително, в сградата на Община „Марица“, дирекция „Устройство на територията”, стая 404, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа.