Обявления

О Б Я В А

О  Б  Я  В  А

 

за инвестиционно намерение на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД

със седалище: гр. Пловдив 4000, ул. “Порто Лагос“ 47

 

         На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-465 от 12.07.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение за “Разширяване на суровинната база на инсталация за преработка на биомаса и производство на елетроенергия с номинална мощност 1,5 MW и топлоенергия с номинална мощност 1 MW” в имот с идентификатор 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 14.07.2017г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.

 

Приложение: Информация по Приложение № 2